Reglement

Edegem, 21 februari 2024

Art.1. Het tennisseizoen van T.O.G.S. loopt vanaf het tweede weekend van april tot en met het eerste weekend van oktober van eenzelfde jaar.

Art.2.  Om lid te worden of te blijven, moet men lidgeld betalen vóór 1 april. Na 1 april wordt bij niet-betaling de plaats niet meer voorbehouden en komt het betrokken lid op de wachtlijst als nieuw kandidaat-lid.

Art.3. De terreinen van T.O.G.S. zijn toegankelijk voor leden van T.O.G.S. van zodra hun lidgeld werd verwerkt. Men moet te allen tijde zijn identiteit kunnen tonen aan de hand van de identiteitskaart.

Art.4. Het is de clubleden toegelaten met een genodigde op de terreinen te spelen, mits betaling van een gastspeler.  Deze is te betalen via de website of app van Tennis Vlaanderen via het betaal platform Mollie. Vragen hieromtrent kan je stellen aan Nicole.pelgrims@telenet.be  De genodigden dienen online gereserveerd te worden als ‘gastspeler’, samen met de naam van het uitnodigend lid.

Art.5. Het dragen van tennisschoenen met aangepaste zool en het dragen van aangepaste tenniskledij is verplicht bij het betreden van de terreinen.

Art.6. Reservatie terreinen:

Elk lid kan meerdere keren reserveren:

  • 1 keer op een weekdag (maandag t.e.m. vrijdag) tussen 9u & 17u,
  • 1 keer op een weekdag tussen 17u & 23u (maandag tem vrijdag),
  • 1 keer tijdens het weekend (zaterdag en zondag),
  • 1 keer last-minute reservatie (maandag tem zondag) voor vrije terreinen tussen 17u en 23u: max 2u en ten laatste 5 minuten voor aanvang. 

Men kan slechts 1 keer per tijdslot reserveren en een nieuwe reservatie maken wanneer zijn of haar reservatie afgelopen is (uitgezonderd last-minute reservatie).  De reservaties kunnen tot 2 weken op voorhand gemaakt worden.

Richtlijnen:

a. Van 9u tot 23u kan men reserveren door middel van online reservatie op de beschikbare terreinen

b. Bij dubbels dienen via het online reservatiesysteem de 4 spelers geselecteerd te worden die op het terrein staan

c. Vrij liggende terreinen kunnen op de dag zelf betreden worden, dit kan ook als men reeds gereserveerd heeft via het online reservatiesysteem.

d. Een reservering met een genodigde dient te gebeuren via het online reservatiesysteem dmv ‘gastspeler’ te selecteren. 

Art.7.  Een speelbeurt begint steeds op het volle uur en duurt 60 minuten.  Nadat een speelbeurt is afgelopen, kan er pas terug gereserveerd worden voor een volgende speelbeurt. (Uitgezonderd last-minute reservaties: hiermee kan men een aansluitend vrij liggend terrein reserveren tot 5 minuten voor aanvang van het speeluur)

Art.8.  Ieder lid is verplicht, op het juiste uur en terrein, online te reserveren.

Art. 9. Wanneer één kwartier na aanvang van het gereserveerde uur de spelers niet aanwezig zijn, mag het gereserveerde terrein door andere spelers worden ingenomen.

Art.10. Voor het betreden van de tennisterreinen moet elk lid kennis hebben genomen van het huishoudelijk reglement.

Art.11. Men dient vijf minuten voor het einde van het speeluur te stoppen om het gehele terrein zorgvuldig te vegen.  Het einde van je speeluur dien je zelf in het oog te houden. Als de chalet geopend is, kan je vragen aan de chaletuitbater om de toeter te laten weerklinken.

Art.12. Bij plasvorming of totale waterverzadiging mag er niet op de terreinen gespeeld worden.

Art.13. De terreinverlichting is gekoppeld aan het reservatiesysteem. Het licht gaat bij valavond automatisch aan op de gereserveerde terreinen en gaat automatisch uit een kwartier na het einde van het gereserveerde speeluur.

Art.14. In functie van energie- en kostenbesparing en maximale benutting van de terreinen, dienen leden die niet kunnen komen hun terreinreservatie dan ook zo snel mogelijk (uiterlijk 5 minuten voor aanvang van het speeluur) online te annuleren.

Art.15. Tijdens clubactiviteiten (oa. tornooien en vriendschappelijke ontmoetingen) staan alle terreinen ter beschikking van de tornooileiding.  Men mag deelnemen aan deze activiteiten vanaf de leeftijd vermeld op de inschrijvingslijsten.

Art.16. Voor deelname aan clubactiviteiten kan men inschrijven via de Tennis Vlaanderen-app of de inschrijvingslijsten in de chalet.

Art.17. De terreinen worden op bepaalde uren door het bestuur voorbehouden als lesterreinen en voor interclub, ART, Tennis Vlaanderen tornooi en Fundays.

Art.18. Strafbepalingen: bij niet naleving van het huishoudelijk reglement en het tornooireglement wordt één van de volgende straffen toegepast: de vermaning – de verwijdering – de schriftelijke vermaning – de schorsing – de uitsluiting.

Art.19.  De vermaning en de verwijdering vallen onder de bevoegdheid van ieder bestuurslid, die een verslag overmaakt aan het bestuur.  Deze kan overgaan tot een schriftelijke vermaning of schorsing van het lid.  De uitsluiting kan enkel door het bestuur met een 2/3 meerderheid worden uitgesproken.  Indien er beroep is tegen de strafbepaling kan er alleen een uitspraak gedaan worden door de bestuurders van de vzw T.O.G.S.

Art.20. Het bestuur is niet jaarlijks herkiesbaar.  Als men 1 jaar lid is kan men zich als kandidaat-bestuurslid opgeven.  

Art.21. Elk lid boven 18 jaar dient 3 toogdienstbeurten te doen.  Als men gedurende het seizoen niet of niet tijdig de toogdiensten inplant of uitvoert, kan een schorsing volgen. Indien er geen vrijwilliger opgegeven is kan er door het bestuur navraag gedaan worden om een toogdienst te doen.  De sleutels zijn beschikbaar in een sleutelkastje waarvoor de code tijdig meegedeeld wordt. In het weekend kan de tooguitbater van de ene shift de sleutel overhandigen aan de tooguitbater van de volgende shift . Openingsuren van de chalet zijn: op werkdagen van 18U30 tot 23U15 – op zat-, zon-, en feestdagen: tussen 10U tot 23U15 (volgens lijst toogdienst terug te vinden op de website en in de chalet).  Een vrijwillige of aangeduide tooguitbater mag zich laten vervangen of verwisselen van beurt, doch toogverantwoordelijke Marjan van de Poel moet hiervan op de hoogte gebracht worden. Zonder dit kenbaar te maken blijft de originele tooguitbater verantwoordelijk. 

Art.22. Het huishoudelijk reglement en de tornooireglementen kunnen door het bestuur op ieder tijdstip aangepast worden.  Eventuele wijzigingen zullen bekendgemaakt worden op het uithangbord in de chalet. 

Art.23. Het huishoudelijk reglement van Kon. Ik Dien FC dient ook ten allen tijde nageleefd te worden.  De terreinen, chalet en andere infrastructuur van Ik Dien dient door elk lid en bezoeker van T.O.G.S. als een goede huisvader gerespecteerd te worden.

Art.24. Alle gevallen, niet bovengenoemd, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het bestuur.

Samenstelling van het bestuur:

Dagelijks bestuur: Evert Jonckheere, Nicole Pelgrims, Britt Ongena, Glenn Jacobs, Julie Ongena, Katja Ceulemans, Jacqi De Backer

Organigram T.O.G.S.

Telefoonnummer chalet: 03/457.43.72